Připravujeme

Členskou schůzi

V pátek 18. května 2018 připravujeme členskou schůzi všech členů Fóra mobilních hospiců v Táboře. V průběhu členské schůze dojde mimo jiné k doplnění členů představenstva a k hlasování o vstupu nových členů do Fóra. 

Návrh programu

08:30 - 09:00

Registrace 

09:00 - 12:00 Dopolední blok

 • Zahájení, přivítání

 • Oznámení počtu řádných členů

 • Jmenování a schválení zapisovatele a volební komise

 • Schválení programu členské schůze

 • Zpráva o činnosti

 • Projednání žádostí o členství 

 • Projednání rozpočtu 2018 a účetní závěrky 2017 

 • Doplňující volby 

 • Diskuse

12:00 - 12:30

Společný oběd

12:30 - 15:00 Odpolední blok pro plné a přidružené členy

 • Akcelerační program Edison 
 • Řízená diskuze k cílům a potřebám členů FMH


Proběhlé akce

Seminář 

Zacházení s léčivy v mobilních hospicích

Právní minimum pro poskytovatele paliativní péče v domácím prostředí


KDY A KDE

Středa 22. 11. 2017 salónek Vinohradského pivovaru (Korunní 106, Praha)

PROGRAM

10:15 - 10:30

Příchod a registrace

10:30 - 12:30

Pavel Klimeš: Zacházení s léčivy v mobilních hospicích

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 16:30

Dagmar Záleská: Právní minimum pro poskytovatele paliativní péče v domácím prostředí

OBSAH

Zacházení s léčivy v mobilních hospicích

Přednáška se bude zabývat otázkou, jak plnit povinnosti poskytovatele mobilní specializované paliativní péče, jakožto poskytovatele zdravotních služeb v oblasti léčivých přípravků (LP) a zdravotnických prostředků (ZP). Otevře zároveň otázku návykových látek. Cílem je vnést obecný přehled a možná řešení situací, jako jsou například: oprávnění k objednávání LP, proces objednávání, příjmu, evidence, použití LP, likvidace LP, evidence návykových látek, uchovávání LP, evidence zdravotnických prostředků, jejich kategorizace do tříd, školení, servis, záznamy do zdravotnické dokumentace a podobně.

Přednášející Pavel Klimeš je vedoucí sestrou Cesty domů. Od roku 2010 se věnuje poskytování specializované paliativní péče. V minulosti pracoval v nemocničním provozu na urgentním příjmu a interním lůžkovém oddělení. Kromě zdravotnického vzdělání v oboru všeobecná sestra je absolventem akreditovaného vzdělávacího programu v oblasti řízení lidských zdrojů s odborností personalista/specialista. Je absolventem kurzu ELNEC mezinárodního konsorcia sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. Kromě vedení týmu sester má na zodpovědnost vedení agendy zdravotních pojišťoven v rámci pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče. Je aktivním členem Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.

Právní minimum pro poskytovatele paliativní péče v domácím prostředí

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální i připravovanou právní úpravou dopadající na poskytování paliativní péče v domácím prostředí a s podmínkami úhrady tohoto typu péče z veřejného zdravotního pojištění.

Přednášející Dagmar Záleská vystudovala právnickou i lékařskou fakultu. Po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník s převážným zaměřením na zdravotnické právo. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 provozuje advokátní praxi. Zaměřuje se na právní problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Zastupuje poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami, účastní se smírčích jednání a poskytuje právní poradenství v oblasti sjednávání podmínek úhrady (při uzavírání tzv. úhradových dodatků mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami a při posuzování vyúčtování zdravotních služeb vypracovaných zdravotními pojišťovnami). Další významnou oblastní je zastupování poskytovatelů zdravotních služeb při řešení sporů o náhradu škody na zdraví, která vznikla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Pravidelně publikuje a přednáší, jak v rámci projektu Univerzity medicínského práva ČLK, tak na žádost nejrůznějších subjektů.